Névnapok: Ma: Kinga, Kincső Holnap: Kristóf, Jakab

Intézményünk

Iskolánkról

Iskolánkról

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol integrált oktatás folyik, valamint alapfokú művészetoktatási képzés  társastánc és képzőművészet tanszakokon.

Első osztálytól kezdve az egyéni adottságoknak megfelelő személyi fejlődést segíti:

  • gyógypedagógus által irányított fejlesztő foglalkozás

  • logopédiai fejlesztés

  • gyógytestnevelés

  • egyéni fejlesztések (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

  • tehetséggondozás

 

A nyolcadik osztályosoknak középiskolai felkészítő foglalkozásokat tartanak pedagógusaink.

Iskolánk a következő lehetőséget nyújtja még tanulóinak: német és angol nyelv tanulása, mindennapos testnevelés, korcsolyázás, informatika oktatás, boksz, foci edzés, énekkar.

A gyerekek a szünetekben két játszótéren és nyugodt, szép, biztonságos környezetben pihenhetnek.

Kapcsolódó képek

Iskolánk suli2.JPGsuli3.JPGsuli4.JPGsuli5.JPGsuli6.JPG

Az összes kép megtekintése a galériában >

Iskolánk névadója

SZÁSZ ENDRE

1926-2003

Szász Endre festő-és grafikusművész 1926. január 7-én született Csíkszeredában. Marosvásárhelyen érettségizett, itt került kapcsolatba Kós Károllyal, Szolnay Sándorral, akik felismerték tehetségét és segítették. Tanára Bordy András volt. A Budapesti Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István növendéke volt. A 60-as évek közepéig több mint 600 könyvet illusztrált, köztük Omar Khajjám: Rubáiját című könyvét, amely a British Múzeum nemzetközi pályázatán bekerült a világ legszebb 30 könyve közé. Közben kidolgozott egy sajátos, csak rá jellemző festészeti technikát. A Medicor Orvosi Műszergyár számára ezzel a technikával készített naptára tette országszerte ismertté a nevét. 1971-től Torontóban, majd Los Angelesben élt. A 80-as évek elején azonban végleg hazajött, mert mesteriskolát akart alapítani az itthoni tehetséges fiataloknak. Hollóházán sikerült a terv egy részét megvalósítani, a Hollóházi Porcelángyár stúdiójának megalapításával. Itt születtek meg világviszonylatban is egyedülálló falképei. Ötven „porcelánfalat" készített, különleges forma és- színvilágú vázákat, dísztárgyakat, még hegedűt is. Hollóházán ismerte meg Hajdú Katalint, későbbi feleségét, aki nemcsak tehetséges tanítványa, hanem élete végéig hűséges társa is volt. Előbb Sopronba, majd a Kaposvár melletti Várdára költözött, itt élt haláláig. Változatlanul készültek a grafikái, egyedi leheletfinom rézkarcai, egy lendülettel rajzolt lapok sokasága. Nemcsak rajzolt, festett, hanem bútort, ékszert, textilt tervezett, valamint látvány és-díszlettervezőként is dolgozott.

2003. augusztus 18-án hunyt el Mosdóson.

1965-ben Munkácsy -díjat kapott, 1992-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, Lipcsében pedig Nemzetközi Művészeti Aranyérmet kapott. Várdán a település díszpolgárává avatták.
A világ számos országában láthatók művei.

Iskolánk története

„Az életet hátratekintve lehet megérteni, de élni előre nézve kell."

(Kierkegaard)

Előszó

Azt gondolom, hogy ennek a kis írásnak a témáját tekintve objektivitást kíván meg tőlem, hiszen egy iskolában lezajlott változásokat kell nyomon követnem az elmúlt esztendők fényében, ugyanakkor engedtessék meg az is, hogy a szubjektív látásmód is teret kaphasson ebben az írásban, hiszen, saját iskolámról kell írnom, ahol a gyermekéveimet töltöttem, és az iskolámról, ami most munkahelyem és a vele kapcsolatos feladatok, örömök, bánatok, sikerélmények és kudarcok kitöltik mindennapjaimat.

Történeti áttekintés

Mivel egy intézmény jelenéhez múltja is hozzátartozik, ezért egy rövid, történelmi áttekintést kívánok nyújtani avégett, hogy kissé „ hátratekintve" megérthessük a ma miértjeit.
Magyarországon először Mária Terézia 1777-ben kiadott rendelete a Ratio Educationis szabályozza az oktatást átfogóan. Ez 1806-ig volt érvényben, a második Ratio Educationis kibocsátásáig.
„Nagyberkiben működő iskoláról 1773-ból találunk először adatokat. „ Ebben az esztendőben írták össze első alakalommal a faluban élő iskoláskorú gyermekeket, szám szerint 69-et. Az összeírás nem jelentette a gyermekek kötelező iskolába járását. Ezért az 1773-ban beindult, október vége felé kezdődött iskolába mindössze 8 gyermeket írattak be. Mivel a faluban iskola nem volt, a 8 gyerek számára egy parasztházban indították be az iskolát...a falu első tanítója Szabó Mihály nótárius volt."1
Az iskolába járó gyermekek számáról hasonló adatokat találunk 1789-ből is, ahol 74 iskoláskorú gyermekből, mindössze kilencen jártak iskolába.


1 Frech József: Fejezetek Nagyberki történetéből.Kaposvár.2001.150-151.p.

Ez érthető is, ha arra gondolunk, hogy „az a földmennyiség, amely az úrbérrendezés során egy-egy jobbágycsalád birtokába került, alig-alig volt elégséges a család fenntartására. Mindehhez még figyelembe kell venni azt a XX. század közepéig is eltartó gyakorlatot, hogy a parasztcsalád egyetlen gyermekét sem tudta nélkülözni a munkavégzésben."2
„ A kötelező és ingyenes népoktatás bevezetésével jelentősen megnövekedett az iskolába járó gyerekek száma az 1800-as évek második felében...1858-ban 105 gyerek tanul a szükségiskolában. Az oktatást csak úgy tudták megoldani, hogy délelőtt és délután is tanítottak. Ettől az időtől altanító beállítása is szükségessé vált."3
„Az iskolalátogatást kötelezővé és ingyenessé tevő oktatásrendszer az alsó fokú népiskolák felállításának és fenntartásának költségeit a községekre hárította, az oktatás tényleges irányításának és tartalmi meghatározásának jogát azonban az egyházakra ruházta át."4
Mivel a növekvő gyermeklétszám indokolttá tette 1886-ban, községi pénzből, adományokból, egyházi támogatásból maga a lakosság építette meg az új iskolát, ami ma is áll, s természetesen az idők folyamán több átalakításon, felújításon, bővítésen esett át.
Napjainkban óvodaként üzemel.
1925-ig a község tartotta fenn az iskolát. 1925-30-ig a támogatást megszűntették, s az iskola költségvetési fenntartása helyett az iskola segélyezését javasolták. Majd 1930-tól újra a község fizette az iskola költségeit.
„Az épületet 1948-ban államosították. Az államosítás után két évvel az épület iskolafunkciója is megszűnt, ettől kezdve pedagóguslakásokként hasznosították.. 1950-ben a volt Vigyázó-kastélyba költözött az iskola...Az 1950-51-es tanévben kezdődött meg az iskolában a felső tagozatos tanulók szakrendszerű oktatása osztott osztályokban. Az iskolát körzeti iskolának jelölték ki, ide irányították a környező falvak tanulóit, a felső tagozatosokat: 1950-ben Csomából, Kisberkiből, Mosdósról és Szabadiból, 1960-ban Kercseligetről, 1961-ben Attalából és Kapospulából, 1966-ban pedig már Batéból és Kaposkeresztúrról is....1975-ben Attalát és Kapospulát Tolna megyéhez csatolták, amelynek következtében kiváltak a nagyberki körzetből. A batéi és a kaposkeresztúri diákokat Taszárra irányították.


A tanulólétszám csökkenése ellenére 1976-tól az alsó tagozatban is teljesen osztott csoportokban indult meg a tanítás négy alsó tagozatos nevelővel."5
Megjegyzem, hogy részben az akkori körzetesítésnek köszönhetjük a mostani viszonylag magas tanulólétszámunkat is, hiszen az akkor nálunk tanuló szülők, szívesen íratják be gyermeküket is hozzánk.
„A két évtizede használt kastélyiskola állaga az 1960-as évek végére nagyon leromlott, az épület által nyújtott lehetőségeket pedig túlhaladták a nevelési - oktatási elvárások. Egyre sürgetőbbé vált egy új iskola felépítése."6

1978. november 7-én költöztünk fel az új iskolába, én ekkor 2. osztályos voltam, s elbűvöltek az új padok, taneszközök, a tágas terek, a hatalmas ablakokon beáradó fény.
1885-től napjainkig 13 igazgatója volt az iskolának „Györki József (1885-1903), Rieger Mihály (1903-1907), Witner Mihály (1907-1909), Parraghy János (1909-1938), Gaál Dénes (1938-1942), Gaál László (1942-1948), Nagy Károly ( 1948-1954), Nyers Anna (1954-1957), Varga Szabó Sándor ( 1957-1979), Berta Imre Endre (1979-1991)"7 György László (1991-2002dec.31.), Horváth István (2003. jan. 1. 2003. jún. 30-ig megbízott ig.), Völgyi Attila (2004. júl.1. -).
S ezzel el is érkeztünk a dolgozat fő témájához, hogyan is lett a Nagyberki Általános Iskolából Szász Endre Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az elmúlt öt esztendő
Az intézmény az elmúlt öt évben jelentős változásokon ment keresztül. A változások hatása igen összetett, s szinte minden területen mérhető. A változásokról elmondható, hogy pozitív irányba terelték az iskolában zajló eseményeket, s ennek megfelelően pozitívan változott a fenntartók, a szülők, a tanulók elégedettsége az iskolában zajló oktató-nevelő munkával kapcsolatban.
De nézzük meg, hogy hogyan is kezdődött.

Mivel az iskolákban folyó munka szorosan összefügg a kormány rendelkezéseivel, valamint a fenntartók állásfoglalásával, az intézménnyel kapcsolatban, és nem utolsó sorban az igazgató személyével, ezért az eseményeket ok-okozati összefüggésben próbálom meg bemutatni, s igyekszem az időrendiséget tartani.

...
A 2002. szeptember 9-i keltezésű alapító okirat az alábbiakban határozza meg az
Intézmény típusát: központi iskola, tagintézményekkel
Fenntartóját:
Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Csoma, Szabadi Községek Intézményirányító Társulása
Gesztor önkormányzat: Nagyberki Község Önkormányzata
Intézmény célját: tanköteles /óvodaköteles/ korú gyermekek oktatása, nevelése.
Alapfeladatai:
3-14 éves korosztály tanterv szerinti oktatása órakeretben.
Habilitálás, rehabilitálás kiegészítő foglalkozások keretében.
Napközis és tanulószobai foglalkozások szülői igény szerinti biztosítása
Szociális és térítéses étkeztetés.
Egyéb tevékenységei:
Együttműködés az Iskolaszékkel.
A Nagyberki Általános Iskoláért Alapítvány, valamint a Nagyberki Általános Iskola Diáksport-egyesület működtetése.
...
2000-ben megszűnt a mosdósi tagiskola, annak tanulóit 1-2. osztályig átvettük, vezetőjét napközis nevelői beosztásban alkalmaztuk tovább a központi iskolában.

S pedagóguskörökben elkezdte borzolni a kedélyeket a minőségbiztosítás bevezetése is.
2002-ben jelent meg 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről.
„Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben
4. § (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez."9
...
Iskolánk minőségbiztosítási tervét az akkor igazgatóhelyettes Somlóiné Kovács Anna állította össze, s ő koordinálja ma is. Ez az alapja az iskolánkban folyó minőségbiztosítási munkáknak.

Sajnos nem kerülte el az iskola bezárását a kercseligeti tagiskolánk sem, ahol kettő pedagógus dolgozott. Szerencsére megtehettük, hogy mindkettőjüket átvegyük és alkalmazzuk, mivel az 1-4. osztályos kercseligeti gyerekek is idekerültek hozzánk.
...
Majd ezt követte egy számunkra igen fontos, az iskola profilját is érintő rendelkezés a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatásáról (2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve).
Ebben az esetben szeretnék megjegyezni, egy fontos szempontot, mégpedig a szülői igényt, hiszen ők szerették volna a leginkább, hogy a helybeli sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáért ne kelljen több kilométert utaztatni a tanulókat, hanem nálunk megoldható legyen a nevelésük.
Ennek érdekében meg kellett változtatni az iskola alapító okiratát, amiben többek között már ez is szerepel a feladataink között:
„Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, nevelése:
- testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)"10
Az iskolánkba jár mozgássérült 7. osztályos, vak 2. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos 2.,4.,5., osztályos tanuló is. A gyerekek elfogadják őket, s mindent megteszünk azért, hogy szeressenek ebbe az iskolába járni ők is.
Az ő oktatásukat, nevelésüket integráltan végezzük. Fejlesztésüket, munkánkat gyógypedagógus és pszichológus is segíti, valamint utazópedagógusként gyógytornász, gyógytestnevelő, logopédus, és tiflopedagógus.

...
1999-ben kezdődött el a zeneoktatás nálunk, 2006-ig két művészeti iskola váltotta egymást, illetve működött egy ideig egymással párhuzamosan az intézményben, majd Nagy Sándorné kezdeményezésére megalakult az intézmény saját művészeti iskolája, ahol:
Zeneművészet szakon: szolfézs, furulya, zongora tanszak
Táncművészet szakon: néptánc, társastánc tanszak
Képző-, iparművészet szakon: rajzolás, festés, mintázás
Színművészet-bábművészet szakon: dráma tanszak indult

 

Bizakodóan nézünk elébe a művészeti iskolák minősítésének, vizsgálatainak, hiszen az eddig nálunk működő művészeti magániskolák nemigen ütötték meg azt a minőségi mércét, amit akár szülőként, akár pedagógusként joggal elvárhattam volna.
Az általunk létrehozott művészeti iskolában pedig, azontúl, hogy a művészeti oktatás nevelő és közösségépítő hatását maximálisan próbáljuk kihasználni, szemmel láthatóan javult a gyerekek által előadott darabok színvonala, javult a kezük közül kikerülő munkák minősége.
Természetesen ügyelünk arra is, hogy csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező pedagógusok oktassanak nálunk.

Völgyi Attila pedig megszervezte az iskolánkba havonta váltakozó tárlatokat, ahol Szász Endre, Kertész Sándor, Halmos Klára alkotásait láthatták a gyerekek és az érdeklődők.
Bevezette a vízhez szoktatást, úszásoktatást az iskolánkban, ahol a testnevelés órák keretén belül járnak és reméljük járhatnak a gyerekek a mosdósi uszodába.
Megvalósította a szülők és a Nagyberki Iskoláért Alapítvány segítségével a gyerekek régi álmát, kettő igazán jó, használható és biztonságos nem utolsósorban pedig EU szabvány játszóteret építtetett az iskolánk parkjában.

A 2006. augusztus 28-án kelt alapító okirat már így közli az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszerét, s ezen belül a szervezeti egységeket, telephelyek megnevezését:
Általános Iskola Nagyberki
Napközi otthonos Óvoda Nagyberki
Napközi otthonos Óvoda Mosdós
Napközi otthonos Óvoda Kercseliget
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nagyberki

S ha már művészeti oktatás is folyik ebben az intézményben, miért ne vehetné fel egy művész nevét az iskola?
Szászné Hajdú Katalin hozzájárulásával felvehette iskolánk az elhunyt festőművész nevét.

 

Itt tartunk most

Így lettünk Szász Endre Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
S mint ilyen, a következő feladatokat látjuk el:
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok elszámolásai
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Általános iskola nappali rendszerű oktatás
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása,
Általános iskolai felnőttoktatás
Alapfokú művészetoktatás

Fenntartónk:
Nagyberki-Mosdós-Kercseliget-Csoma-Szabadi Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményi Társulása
A társulás javára írandó, hogy nemrég nyújtottak be egy pályázatot az iskola fejlesztésére, ami azt jelentené, hogy az iskolára még egy szintet emelnének, s több teremmel bővülne és korszerűsödne az intézmény.
Ha a pályázat nem is lesz sikeres, de a jobbító szándék látszik, s ezt értékeljük is.

Utószó

Valószínűleg nem teljes a kép erről, az elmúlt pár évben igen dinamikusan fejlődő intézményről, de talán jól érzékelhető, hogy igen hosszú utat járt be idáig, s nagyon erősen bízom benne, hogy fejlődése töretlen lesz, s ennek nem lesz akadálya sem miniszteri rendelet, sem pénzhiány, sem gyereklétszám csökkenés, sem rosszindulat.
S talán küldetésnyilatkozatunk is megvalósul:
„ Olyan iskola működtetése a célunk, ahol a szülőkkel együttműködve segítünk abban, hogy tanítványaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó, sikeres emberekké váljanak."11

A történetnek nincs vége.../kiegészítés/

Iskolánk történetéről 2007 tavaszán készítettem egy dolgozatot, amit itt részleteiben írtam csak le. Ma 2009. április 2-át írunk.
A fent leírtakhoz képest intézményünk szakszolgálattal és szakmai szolgáltatást ellátó feladatokkal is bővült. A szakszolgálat keretében biztosítjuk a gyermekek fejlődését és fejlesztését segítő szakemberek jelenlétét iskolánkban és tagintézményeinkben. Így gyógypedagógus, logopédus és gyógytestnevelő is segíti munkánkat. A szakmai szolgáltatás pedig lehetőséget biztosít pályaválasztási tanácsadásra, tanulmányi és sport versenyek szervezésére, bonyolítására, mérési és értékelési feladatok végrehajtására.
Művészeti iskolánk az igali telephellyel bővült, és a 2009/2010-es tanévtől Szentbalázs is igénybe veszi a művészeti iskolánkban dolgozó pedagógusaink munkáját. Tagóvodáink létszáma Baté és Kapospula csatlakozásával ötre emelkedett a 2008/2009-es tanévtől.
Az iskolánk épületének állagát, komfortérzetünket növelte a pályázati forrásból nyert összeg, melyen az intézmény nyílászáróinak cseréjét hajtottuk végre.
S ugyan még nem realizálódott, de szintén pályázat útján nyolc digitális táblát nyertünk, amely reményeink szerint majd nagyban hozzájárul ahhoz, hogy taneszközeink megfeleljenek a korszerű oktatás-nevelés feltételeinek...
Odor Zsuzsanna

11 Szász Endre Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja.2006.2.p.

Irodalom jegyzék

Frech József: Fejezetek Nagyberki történetéből.Kaposvár.2001.
Frech József: Nagyberki és Kisberki a II. világháborúban. Önkormányzat. Nagyberki. 2005.
http://www.somogy.hu/?cid=72
Somogy megye helyismereti könyve. Kaposvár 2000.
Somogy. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988. 158 p.,

Somogy megye műemlékjegyzéke. h. n., Építésügyi Tájékoztatási Központ. 1973.

Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre.
Budapest, Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egyesülete. 1932.

IRKAFIRKA, iskolánk fennállásának 30. évfordulójára kiadott újság

IRKA FIRKA 2008 december

Suliujsag2008.pdf

(A letöltéshez kattintson a fenti linkre!)

Kapcsolódó képek

30 év -4.JPG30 év-1.JPG30 év-2.JPG30év-3.JPGDSCF6362.JPGDSCF6363.JPGDSCF6367.JPGDSCF6378.JPGDSCF6384.JPGDSCF6387.JPG

Az összes kép megtekintése a galériában >

< Vissza az előző oldalra

Naptár

h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Gyakran Ismételt Kérdések

Vihetek-e mobiltelefont az iskolába?  

A válasz és további kérdések >

Idézetek

Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél.  

Mahatma Gandhni

További idézetek >

www.nfu.hu

www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:
www.energiakozpont.hu